Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 11 juni 2009 Jaarrekening Anna Paulowna getrouw en deels onrechtmatig

De accountant van de gemeente Anna Paulowna heeft over de jaarrekening 2008 een goedkeurende verklaring afgegeven over de getrouwheid. Bij deze controle gaat de accountant na of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de baten en de lasten en de samenstelling van het vermogen. De accountant gaf een afkeurende verklaring over de rechtmatigheid. Bij de controle op de rechtmatigheid toetst de accountant of de gemeente zich aan de in- en externe regels heeft gehouden. De accountant vindt dat de gemeente dat drie keer niet gedaan heeft.

Het college van de gemeente Anna Paulowna vindt dat de accountant de rechtmatigheidfouten niet in zijn oordeel had mogen meetellen en heeft de bevindingen van de accountant voorgelegd aan het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten. Bovendien heeft het college interne controlemaatregelen getroffen om dergelijke 'rechtmatigheidfouten' in de toekomst te voorkomen.

Deposito's

De door de accountant geconstateerde rechtmatigheidfouten hebben betrekking op drie onderwerpen. Bij het uitzetten van geld in deposito's had de gemeente opnieuw offertes moeten aanvragen bij het verlengen van de deposito's. Het verlengen van de deposito's is intern niet gezien als een nieuw moment om offertes aan te vragen. Bovendien is die verplichting niet in het Treasurystatuut opgenomen.

Subsidies

De tweede rechtmatigheidfout betreft de subsidieverstrekking aan de Stichting Zwembad Anna Paulowna. Volgens de accountant heeft de gemeente zich niet gehouden aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking, omdat de gemeente naliet in de beschikking te vermelden dat het te laat indienen van de gegevens zou kunnen leiden tot het niet verstrekken van de subsidie. Om in aanmerking te komen voor subsidie moest de stichting voor 1 mei 2008 gegevens aanleveren. Omdat het meerjarenonderhoudsplan niet op tijd werd aangeleverd, had de gemeente dus geen subsidie mogen verstrekken.

Inkoop en aanbesteding

Werken vanaf 50.000 euro moeten volgens de 'Inkoop- en aanbestedingsregeling gemeente Anna Paulowna 2007' bij minimaal twee aannemers worden aanbesteed. De gemeente vroeg voor het 'klein onderhoud asfalt' bij één aannemer een offerte aan, omdat het werk voor minder dan 50.000 euro was geraamd. Omdat het 'klein onderhoud asfalt' voor meer dan 50.000 euro werd afgerekend, bestempelt de accountant de aanbesteding als onrechtmatig.

Het college heeft besloten om de afkeurende accountantverklaring te accepteren en de rechtmatigheidfouten niet voor te leggen aan de raad om zo een goedkeurende verklaring te forceren. De afkeurende verklaring heeft verder geen consequenties voor de gemeente en de inwoners.

U kunt de jaarrekening 2008 vinden op www.annapaulowna.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl