Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu: 29 maart 2013 Meer stiltegebieden in Noord-Holland behouden dan voorzien

Het college van Gedeputeerde Staten heeft besloten aan Provinciale Staten voor te stellen twee van de in totaal 41 stiltegebieden in te trekken.

Vorig jaar was er nog sprake van om tien gebieden niet meer te bestempelen als stiltegebied, omdat ze de afgelopen dertig jaar steeds rumoeriger zijn geworden en ze niet meer voldoen aan de eisen van een stiltegebied.

De Noord-Hollandse stiltegebieden zijn in de jaren tachtig vastgesteld om relatief rustige gebieden voor de toekomst te behouden. Noord-Holland heeft met 41 gebieden de meeste stiltegebieden van Nederland. Een deel van deze gebieden blijkt op lange termijn niet te handhaven. De afgelopen dertig jaar is de geluidbelasting toegenomen: er zijn meer auto's en vliegtuigen bij gekomen en de industrie is gegroeid. Ook is er de afgelopen tijd een andere kijk op stilte gekomen: het is ook rust en ruimte. Daarom heeft de provincie haar stiltebeleid in 2012 herzien en het voornemen uitgesproken om tien van de in totaal 41 gebieden in de toekomst niet meer te bestempelen als stiltegebied.

Naar aanleiding van de opmerkingen in de Statencommissie Ruimte en Milieu medio 2012 hebben Gedeputeerde Staten (GS) alle betrokken gemeenten en overige partijen, zoals recreatieschappen en natuurbeheerders, geraadpleegd over het voornemen om tien stiltegebieden in te trekken. Na uitgebreide consultatie stelt het college nu voor om acht stiltegebieden te behouden en om er slechts twee in te trekken.

Gedeputeerde Talsma: 'als provincie vinden we het belangrijk dat er gebieden in Noord-Holland zijn waar iedereen de stilte en rust kan ervaren. Daarom zetten we ons in om stiltegebieden te behouden. Stilte is voor gemeenten ook een kwaliteit die ze kunnen benutten bij de invulling van een gebied".

Twee gebieden intrekken

In de gebieden Alkmaardermeer en Polder Uitgeestermeer is de geluidbelasting inmiddels zo hoog, onder anderen door vliegverkeer van Schiphol en verkeersgeluid door de A9, dat ze niet meer als stiltegebied aangemerkt kunnen worden. Ook het treffen van maatregelen biedt op korte of middellange termijn onvoldoende verbetering om te kunnen handhaven. Het intrekken van deze stiltegebieden betekent voor de inwoners niet dat ze geen rust meer kunnen ervaren. In de gemeentelijke bestemmingsplannen zijn de gebieden aangewezen als natuurgebied waardoor de bescherming van rust voldoende is geregeld. Naast het intrekken van twee stiltegebieden stellen GS voor om het Duingebied Castricum en de Kennemerduinen te herbegrenzen. Dat wil zeggen dat de situatie op papier meer in overeenstemming wordt gebracht met de werkelijke situatie. In deze gebieden wordt de stilte vooral verstoord door het industrieterrein IJmond en het circuit van Zandvoort, afhankelijk van de windrichting en activiteiten op een specifieke dag.

Voor de overige zes gebieden is voorgesteld om bij de volgende evaluatie een 'belevingsonderzoek' te starten en de gebieden tot die tijd te handhaven als stiltegebied. Naast berekeningen wordt via vragenlijsten dan ook de relatieve rust in kaart gebracht die mensen ervaren, ondanks de verstoring van de stilte door bijvoorbeeld vliegverkeer. De volgende evaluatie van stiltegebieden is over vier jaar, wanneer een nieuwe Europese geluidskaart moet worden opgesteld.

Om de stilte in de overgebleven 39 gebieden te behouden worden maatregelen genomen aan de bron, bijvoorbeeld de aanleg van stil asfalt waardoor het geluid van wegverkeer wordt gedempt of het aanpassen van de toegestane snelheid. Ook worden geluidsbelasting en stilte meegenomen in de besluitvorming rondom ruimtelijke ontwikkeling. Dat houdt in dat bepaalde ontwikkelingen, zoals de aanleg of uitbreiding van wegen of bedrijventerreinen in principe niet worden toegelaten in stiltegebieden. Daarnaast blijft de provincie in gesprek met gemeenten en terreinbeheerders om te kijken op welke manier de stiltegebieden beter beschermd en benut kunnen worden, zodat inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van de stilte.

Vernieuwde Provinciale Milieuverordening ter inzage

Het stiltebeleid valt onder de Provinciale Milieuverordening (PMV), waarin specifieke milieuregels staan opgenomen en waar de provincie op toeziet. De regels van stiltegebieden worden aangepast zodat er in de praktijk beter op toegezien kan worden. Er staat bijvoorbeeld nu duidelijk vermeld op welke afstand van de geluidsbron een bepaald geluid gemeten mag worden. Het herzien van het stiltebeleid is aanleiding geweest om ook andere onderdelen van de milieuverordening te actualiseren zoals waterwingebieden, bodemsanering en aardkundige monumenten. Gedeputeerde Staten leggen een vernieuwde versie van de Provinciale Milieuverordening voor aan Provinciale Staten. De geactualiseerde PMV wordt naar verwachting eind april 2013 voor zes weken ter inzage gelegd. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl