Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 10 augustus 2009 Dijkversterkingsplan Balgzanddijk ter inzage tot en met 20 september 2009

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben op 30 juni 2009 het dijkversterkingsplan goedgekeurd dat door het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is vastgesteld.

Het dijkversterkingsplan heeft betrekking op de Balgzanddijk en betreft de gehele buitenzijde van de waterkering binnen de gemeente Den Helder vanaf de spuisluis Oostoever tot en met het punt waar de waterkering naar het oosten afbuigt.

Tevens hebben Gedeputeerde Staten op 26 mei 2009 geoordeeld dat voor het dijkversterkingsplan geen Milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. Daarbij hebben zij rekening gehouden met de omstandigheden die zijn aangegeven in bijlage III bij de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Gebleken is dat de werkzaamheden aan de Balgzanddijk niet tot belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu leiden.

Vergunning Natuurbeschermingswet

Voor het uitvoeren van de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Balgzanddijk grenzend aan het Natura 2000-gebied Waddenzee hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een vergunning verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998.

Zowel het goedkeuringsbesluit als de vergunning liggen de komende tijd op verschillende plaatsen ter inzage.

Uw reactie op de goedkeuring van het dijkversterkingsplan

Het goedgekeurde dijkversterkingsplan en de aanmeldingsnotitie voor de m.e.r.-beoordeling liggen van 10 augustus tot en met 20 september 2009 ter inzage bij:

U kunt het plan en de aanmeldingsnotitie ook downloaden op www.noord-holland.nl

Tegen het goedgekeurde dijkversterkingsplan kan door belanghebbenden tijdens de periode van terinzagelegging beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Uw reactie op de verleende vergunning Natuurbeschermingswet

De aanvraag, de vergunning en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden tot en met zes weken na verzending van de vergunning ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak (telefoon: 0800-9986734).

Tot en met zes weken na verzending van de vergunning kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift schriftelijk indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en Adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. Degene die op deze wijze een bezwaarschrift heeft ingebracht kan later tegen het besluit beroep instellen.

Voor de goede orde wijzen wij erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. Op grond van artikel 8.81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de indiener van een bezwaarschrift bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening indienen, indien - gelet op de betrokken belangen - dringende spoed dit vereist.

Informatie

Inhoudelijke informatie over het dijkversterkingsplan kunt u inwinnen bij de heer E. Neef van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, telefoon 0229 276132. Inhoudelijke informatie over het goedkeuringsbesluit in het kader van de Wet op de waterkering kunt u inwinnen bij mevrouw C. Kolster van de provincie Noord-Holland, telefoon 023 514 4656. Inhoudelijke informatie over de verleende vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet kunt u inwinnen mevrouw M. Doevendans van de provincie Noord-Holland, telefoon 023 514 3189.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl