Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 07 juli 2016 Terinzagelegging herijking provinciale monumentenlijst Schagen (reageren tot 6 september 2016)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben het voornemen uitgesproken om 8 provinciale monumenten in de gemeente Schagen uit te schrijven uit het provinciale monumentenregister. Dit is het 15e besluit in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst.

Bij de start van de herijking stonden er 620 objecten op de provinciale monumentenlijst. In januari 2011 heeft de provincie Noord-Holland besloten om deze lijst te herijken. Deze herijking vindt plaats omdat de provincie zich vooral wil richten op het behoud en ontwikkeling van objecten en structuren die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland. Dit zijn bijvoorbeeld historische dijken, stolpen, molens en industrieel erfgoed in het Noordzeekanaalgebied.

Gemeentelijke lijst

De provincie draagt ongeveer 120 objecten over aan gemeenten. Het gaat hier voornamelijk om woonhuizen binnen de dorpskernen. Dit zijn grotendeels monumenten die de provincie in de jaren 1980-1990 heeft beschermd omdat gemeenten nog niet in staat waren gemeentelijke lijsten samen te stellen. Om belangrijke lokale waarden niet verloren te laten gaan heeft de provincie deze monumenten toen beschermd. Nu gemeenten inmiddels eigen lijsten opstellen stelt de provincie de gemeenten voor de monumenten bij hun eigen lijsten te voegen.

Vast staat dat eigenaren van deze objecten nog drie jaar aanspraak maken op provinciale subsidies en laagrentedragende leningen.

Nieuwe aanwijzingen

De uitschrijving van de objecten gebeurt in overleg met de gemeenten. De provincie zal ook op beperkte schaal nieuwe monumenten aanwijzen. Het gaat hier om objecten die bepalend zijn voor de identiteit van Noord-Holland en waarvoor een nieuwe bestemming gevonden moet worden. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de herijking van de provinciale monumentenlijst en conform artikel 2, lid 1 van de Monumentenverordening Noord-Holland 2010 in de gemeente Schagen de navolgende monumenten uit de provinciale monumentenlijst uit te schrijven:

Inzage

De op dit ontwerp-besluit betrekking hebbende stukken kunt u inzien:

  1. De Cultuurnota 2009-2012 "Cultuur op de Kaart", te raadplegen via de website www.noord-holland.nl/web/Themas/Cultuur/Publicaties-cultuur-vrije-tijd-en-media.htm
  2. De Structuurvisie Noord-Holland 2040, te raadplegen via de website www.noord-holland.nl/web/Projecten/Structuurvisie.htm
  3. De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie, eveneens te raadplegen via de website www.noord-holland.nl/web/Themas/Ruimtelijke-ordening/Adviescommissie-Ruimtelijke-Ontwikkeling/Leidraad-landschap-en-cultuurhistorie.htm
  4. De GS-besluiten nr. 2011-1933 d.d. 18 januari 2016 2011 en nr. 2011-31816 d.d. 25 oktober 2016 2011. Een notitie met een toelichting op deze besluiten kan opgevraagd worden bij mevrouw I. Matheij (zie hieronder voor de gegevens).

Voor nadere informatie over dit voorgenomen besluit kunt u ook contact opnemen met mevrouw I. Matheij, die te bereiken is via telefoonnummer 023-5144382 of via e-mail:

Zienswijzen

Als u het met dit voornemen niet eens bent, kunt u uw zienswijze hierover tot 6 september 2016 indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Sector Cultuur & Cultuurhistorie, mevrouw I. Matheij, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Als u niet wilt dat uw naam en adres bekend worden, kunt u dit ook aangeven.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl