Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 13 Maart 2003 Nieuw beleid vrijkomende agrarische bebouwing

Gedeputeerde Staten (GS) hebben nieuw beleid vastgesteld waarin de mogelijkheden worden aangegeven in het landelijk gebied voor locaties waar sprake is van vrijgekomen agrarische gebouwen (VAB).

Waarom nieuw VAB-beleid

In de landbouw is regelmatig sprake van boerenbedrijven die niet meer of onvoldoende rendabel zijn. Veel bedrijven hebben geen opvolger. Hierdoor komen boerderijen, stallen en schuren vrij. De vraag is welke nieuwe functies denkbaar zijn. Ook wordt de provincie Noord-Holland vaak geconfronteerd met plannen voor het vestigen van nevenfuncties naast de agrarische functie om extra inkomen te verkrijgen.

Verder is er een groeiende belangstelling voor het wonen en werken in het landelijk gebied.

Tenslotte staan de grote landschappelijke en cultuurhistorische waarden in het in het landelijk gebied onder druk door ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen (verrommeling).

De provincie wil beleid voeren dat zowel de kwaliteiten van het landelijke gebied behoudt als ook goede kansen voor nieuwe functies in het landelijk gebied ondersteunt.

De twee volgende doelstellingen zijn dus belangrijk:

Ten eerste ruimtelijke kwaliteit: Welke kwaliteiten niet mogen worden aangetast. Voor een veenweidelandschap zal dit anders zijn dan voor een moderne droogmakerij. Hetzelfde geldt voor gebouwen. Een monument is het behouden waard. Een niet waardevol gebouw kan gesloopt worden. Ruimtelijke kwaliteit stelt dus voorwaarden aan nieuwe functies in een landelijk gebied.

Ten tweede economische vitaliteit: Dit gaat over de mogelijkheid om een inkomen te verdienen in het landelijk gebied. Het Nederlandse cultuurlandschap is feitelijk gemaakt door boeren. Waar de landbouw die functie kan blijven vervullen, ook door aanpassingen en nevenfuncties, kan zij blijven bijdragen aan die kwaliteiten. Daarnaast kunnen andere niet-agrarische functies voor de economie van het landelijk gebied van belang zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme (logeren bij de boer, bed en breakfast), zorg (kinderopvang, zorgboerderij) dienstverlening (architectenbureau).

Inhoud van het nieuwe VAB-beleid

Als nieuwe functies voor vrijkomende agrarische bebouwing zijn de volgende functies uitgesloten: transport, distributie en industrie; vanwege hun grootschalige karakter.

Alle andere niet-agrarische functies zijn in principe toegestaan. Met uitzondering van de functie wonen zijn deze niet agrarische functies ook als nevenfunctie (bijv. voor verbrede landbouw) toegestaan.

Voor functiewijzigingen van vrijkomende agrarische bebouwing gelden de volgende algemene voorwaarden:

a. De nieuwe functie mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van omringende agrarische bedrijven en de woonfunctie van omringende woningen niet beperken;

Voor de functie wonen, die pas toegestaan is na volledige beŽindiging van het agrarisch bedrijf, gelden als voorwaarden:

In het nieuwe beleid wordt rekening gehouden met maatschappelijk gewenste nieuwe woonvormen, zoals gezamenlijke zelfstandige bewoning door senioren en bijzondere doelgroepen (b.v. gehandicapten), al dan niet in combinatie met zorgaanbieding. Ook huisvesting voor seizoensarbeiders is in principe mogelijk: als maar voldaan is aan de hierboven genoemde algemene voorwaarden.

Voor de functie werken gelden beperkingen, gelet op het begrip kleinschaligheid, zoals opgenomen in het beleid van het streekplan Noord-Holland Zuid:

Voor de functie recreatie geldt als voorwaarden:

Hoe nu verder

De basis voor VAB-beleid is al gelegd in het streekplan Noord-Holland-Zuid. Met de opname in de Leidraad voor het Provinciaal Ruimtelijk Beleid wordt het beleid VAB direct van kracht in het streekplangebied Noord-Holland-Zuid. Voor het streekplangebied Noord-Holland-Noord kan het beleid pas in werking treden na een streekplanherziening. Een voorstel hiertoe zal aan het nieuwe college worden voorgelegd. In 2005 is een evaluatie van het beleid VAB voorzien. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl