Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 05 juli 2013 Noord-Hollandse regio's focussen op toegangstaken jeugdzorg

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Ruimte om te experimenteren in regionale projecten biedt mogelijkheden aan gemeenten en regio's in Noord-Holland om voor te sorteren op de transitie, gericht op een nieuw en efficiënter stelsel.

Experimenteerruimte

Uit een inventariserende ronde dit voorjaar blijkt dat er binnen de regio's behoefte is om aan de slag te gaan met de inrichting en/of toegangstaken van de jeugdzorg na 2015 en activiteiten die voorbereiden op de transitie. De financiële middelen die de provincie Noord-Holland hiervoor beschikbaar stelt via een uitvoeringsregeling worden verdeeld op basis van het aantal jeugdigen (tot 18 jaar) per regio. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben eind 2012 het budget voor regionale projecten daarvoor verhoogd met €500.000,-. De regio's hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan concept projectplannen. Lees hieronder de stand van zaken per regio.

Kop van Noord-Holland

- Project: 'Naar een nieuw jeugdstelsel in de Kop van Noord-Holland'

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland richten zich op de bereikbaarheid van de jeugdhulp, de toegang tot de zwaardere vormen van jeugdzorg en de inzet van integrale teams. Ook de telefonische en digitale bereikbaarheid is daarin meegenomen. Er is uitgebreid overleg met de betrokken instellingen aan voorafgegaan en het heeft een breed draagvlak. Bureau Jeugdzorg is nauw betrokken als het om de overdracht van toegangstaken gaat.

West-Friesland

- Project: 'Toegang tot de jeugdhulp in West-Friesland'

Ook in West-Friesland staat de toegang centraal. De gemeenten in deze regio willen met behoud van lokale vrijheid het aanbod vormgeven. Het project richt zich op hoe de overgang van de toegang tot de jeugdhulp vanuit die lokale diversiteit geregeld moet worden. Er wordt gewerkt met wijkteams en er is aandacht voor de telefonische en digitale bereikbaarheid.

Regio Alkmaar

- Project: 'Experiment Transitie & Transformatie Jeugdzorg'

Het plan in Regio Alkmaar gaat uit van een gezamenlijke visie op de toekomst van de jeugdzorg. Het plan richt zich op het experimenteren met jeugd & gezinsteams en een nieuwe manier van werken. Binnen deze teams wordt de toegang gepositioneerd. Het plan wordt momenteel verder uitgewerkt. Ook in deze regio kiest men voor een integrale aanpak van het sociaal domein. Voor de experimenteerperiode wil men nog geen integrale teams vormen.

Gooi en Vechtstreek

- Project: 'Uitvoering toegangstaken in 2014: Toegang Nieuwe Stijl (lokaal)'

Gemeenten in de Gooi en Vechtstreek zorgen voor een integrale toegang: binnen het gemeentelijk loket zal er sprake zijn van het integraal toekennen van ondersteuning (één gezin, één plan). De besluitvorming over de inzet van jeugdhulp wordt op lokaal niveau belegd. De toegang naar jeugdhulp (wat in de Jeugdwet een 'voorziening' heet) wordt uitgevoerd door de gemeente.

Professionals in dienst van de gemeente kennen jeugdhulp toe. Deze professionals zijn generalisten en daarom breed inzetbaar. Op dit moment zijn de provincie, Bureau Jeugdzorg en de regio in gesprek over het vormgeven van dit plan en de rol en inzet van de medewerkers van BJZ bij het uitvoeren ervan. Hierover zullen samenwerkingsafspraken worden vastgelegd tussen de regio en BJZ.

Zuid-Kennemerland

- Project: 'Organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en plan toegang'

De gemeenten in de regio Zuid-Kennemerland gaan (in bovenregionale samenwerking met Midden-Kennemerland en Haarlemmermeer) het voormalige Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld en Algemeen Meldpunt Kindermishandeling samenvoegen tot een meldpunt. De zorg wordt in dit type problematiek gebundeld en kan snel worden aangeboden. Over de inzet en deelname van Bureau Jeugdzorg worden afspraken gemaakt. De regio Zuid-Kennemerland verkent momenteel de mogelijkheden om een project Toegang of dit in combinatie met bovenstaande in te dienen. Het zou dan vooral gaan om uitbreiding of aanpassing van de huidige werkwijze van de CJG-coaches in teams.

Midden-Kennemerland

- Project: 'Opvoeden doen we samen'

Gemeenten in de regio IJmond ontwikkelen vanuit de visie op de Pedagogische Civil Society sociale wijkteams als basis voor de zorg. Een deelproject hiervan is toegespitst op de zorg voor jeugd. In het CJG als voorportaal gaat een generalistenteam werken en een functie vervullen in de toegang en daarbij in te zetten op de eigen kracht van de burger c.q. cliënt. In het project wordt een verbinding gelegd tussen de sociale wijkteams en het CJG-team. Zo wordt de betrokkenheid van buurtbewoners en familieleden aangesproken in ondersteuning bij de opvoeding van het kind. Er worden met BJZNH afspraken gemaakt over de samenwerking met het CJG-team. Met OCK het Spalier worden afspraken gemaakt over de inzet bij de toepassing en training in Eigen Krachtmethodieken.

Meer informatie

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl