Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 22 december 2009 B en W Niedorp adviseren voor Arhi 2-besluit - College Niedorp presenteert Nota van Zienswijzen en Reacties

Weliswaar veel zienswijzen, maar geen nieuwe argumenten

College van Niedorp geeft groen licht voor vervolg fusieproces

Op 15 december 2009 heeft het college van Niedorp unaniem besloten de raad voor te stellen om de volgende stap te zetten in het fusieproces met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer. De fractievoorzitters van de politieke partijen van de gemeente Niedorp - verenigd in het Presidium - hebben eensgezind besloten het collegevoorstel op de agenda te zetten van de (gezamenlijke) raadsvergadering op 13 januari 2010.

Het college van B&W en de ambtelijke organisatie hebben binnen twee weken meer dan 1.600 zienswijzen in ontvangst genomen, geregistreerd, gerubriceerd, beoordeeld, gewikt en gewogen en voorzien van een reactie. In een uitvoerige `Nota van Zienswijzen & Reacties' beschrijft het college de binnengekomen zienswijzen en de bestuurlijke reactie hierop. Deze zienswijzen-nota wordt een openbaar document na regionale behandeling.

Herindeling noodzakelijk

Bijna alle ingediende zienswijzen onderstrepen de noodzaak tot herindeling, fusie of samenvoeging. Het belangrijkste verschil van mening betreft de fusiepartner(s). Door ondertekening van het zogenoemde Arhi-I besluit van 29 september 2009 heeft de gemeenteraad van Niedorp gekozen voor een fusie met de gemeenteraden van Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer. Het overgrote deel van de zienswijzen heeft betrekking op deze keuze en ziet liever een samengaan met Schagen, al dan niet in combinatie met Harenkarspel en Zijpe.

Campagne voeren

De manier van actievoeren van de heer Moras heeft weliswaar begrip van het gemeentebestuur, maar heeft ook een nadelige kant laten zien. Zo hoefden de sympathisanten de standaard voorgedrukte formulieren van initiatiefnemer Moras alleen nog te voorzien van naam- en adresgegevens en een kruisje in een vak `tegen' of `voor'. Hierdoor ontbraken veelal inhoudelijke argumenten die als een zienswijze zijn te beoordelen. Verder heeft initiatiefnemer Moras aan het invullen en indienen van zijn `stembiljetten' waarderingspremies gekoppeld van 100, 75, 50, 20 en 10 euro. Door deze gang van zaken was het voor het college van Niedorp moeilijk om objectief vast te stellen of de indieners van de zienswijzen op basis van persoonlijke opvattingen daadwerkelijk tegen de voorgenomen fusie zijn of dat het hen vooral te doen was om de premie. Bovendien zijn bij de gemeente inmiddels telefoontjes binnengekomen van mensen die weliswaar van de gemeente een ontvangstbevestiging hebben gekregen, maar die niet eens wisten dat zij een zienswijze hadden ingediend...?!?

Inhoudelijke argumenten

Naast de vele standaard zienswijzen zijn er bijna dertig individuele zienswijzen binnengekomen met argumenten tégen de voorgenomen fusie en bijna twintig individuele zienswijzen met argumenten vóór. Kort samengevat is het gevoel van (sociale) verbondenheid met de gemeente Schagen voor nogal wat indieners van zienswijzen een belangrijk inhoudelijk argument tégen de voorgenomen fusie met Anna Paulowna, Wieringen en Wieringermeer.

Schagen heeft een uitgebreid voorzieningenniveau en is - mede door de excentrische ligging van Den Helder - van groot belang voor de regio.

Maar ook dankzij deze regio heeft het voorzieningenniveau van Schagen bestaansrecht. Dit betekent, dat Schagen kritisch zal kijken naar ontwikkelingen in de regio die het bestaansrecht van de voorzieningen nadelig kunnen beïnvloeden.

Krachtig kernenbeleid

In het verlengde hiervan is het niet ondenkbaar dat in een fusievariant met Schagen de kleine kernen slechter af zijn dan in de Oostvariant omdat de gemeente Schagen - dan in de rol van centrumgemeente - minder belang heeft bij de ontwikkeling van kleine kernen. In de Oostvariant daarentegen zal - bij het ontbreken van een echte hoofdkern - het voorzieningenniveau juist worden verspreid, waardoor er een zekere mate van levendigheid blijft in de kernen en er voor de inwoners altijd bepaalde voorzieningen in de buurt blijven. Het college van Niedorp heeft bij de weging van de argumenten in relatie tot de verbondenheid met Schagen ten opzichte van gelijkwaardige plattelandsgemeenten de doorslag gegeven aan een sterk kernenbeleid en tenminste het behoud van de voorzieningen. Bij dit alles heeft natuurlijk ook de regionale context een belangrijke rol gespeeld. Een herindeling van de Noordkop is immers geen aangelegenheid van (bijvoorbeeld) Niedorp en Schagen, maar is een zaak van maar liefst negen gemeenten, de provincie Noord-Holland en het Rijk. Met andere woorden: het gaat niet alleen de 12.000 inwoners van Niedorp aan of de 47.000 inwoners van de fusiegemeente `Amstelmeer', maar het gaat hier om een totale populatie van zo'n 160.000 inwoners in de Noordkop. Los van dit alles moeten we ook niet vergeten, dat de gemeenteraad van Schagen in zijn raadsvergadering van 30 juni 2009 heeft besloten tot een fusie met de gemeenten Harenkarspel en Zijpe.

Democratische legitimiteit

In de verkiezingsprogramma's van 2006 is inderdaad in het algemeen aangegeven, dat er in deze komende periode geen sprake zou zijn van herindeling. Het maatschappelijk bestel is echter een dynamisch proces. Wat op het ene moment een hard feit is, kan heel snel achterhaald zijn. Toen de verkiezingsprogramma's zijn geschreven, bestond het `Gewest Kop van Noord-Holland' nog steeds en was er geen sprake van de snelle toename van zeer uiteenlopende en omvangrijke werkzaamheden, die op het bordje van de gemeente terechtkomen. De noodzaak om anders aan te kijken tegen eerdere verkiezingsbeloftes was dus zeer groot aanwezig, waarbij het een gemeenteraad siert als hij de moed laat zien om juist die discussie op dit punt te voeren en hieraan consequenties te verbinden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad opdracht heeft gegeven aan het college om oriënterende gesprekken te gaan voeren met de regiogemeenten en de gemeenten in onze directe omgeving. Overigens kan uit de reacties tot nu toe worden afgeleid, dat nagenoeg iedereen het belang en de noodzaak ziet van herindeling. De conclusie kan dan worden getrokken, dat het openbreken van de verkiezingsbelofte uit 2006 door de inwoners van onze gemeente als noodzakelijk is aanvaard, waardoor de daarna genomen stappen automatisch `democratisch gelegitimeerd' zijn.

Risico's Wieringerrandmeer

De kwestie Wieringerrandmeer is een persoonlijke opvatting van indieners van zienswijzen, die het college niet kan delen. De verantwoordelijkheid voor het project ligt vooral bij het provinciaal bestuur, dat zich nog steeds richt op realisatie van het project, zij het in afgeslankte vorm, waardoor ook eventuele risico's inzichtelijker zijn. Verder heeft het college van Niedorp al vaker aangegeven, dat de gemeenten Wieringen en Wieringermeer over vijfentwintig jaar (!) mogelijk een bijdrage van 2,5 miljoen euro moeten betalen. De gemeente Wieringermeer heeft dit bedrag reeds in een voorziening ondergebracht en gereserveerd, de gemeente Wieringen heeft ervoor gekozen geen voorziening te treffen maar de bijdrage pas over vijfentwintig jaar te activeren als het Wieringerrandmeer dan succesvol is afgerond. De overige risico's worden op basis van een reeds gesloten samenwerkingsovereenkomst gedragen door de andere projectpartners, te weten de provincie Noord-Holland en private partijen.

Open dialoog

Het gemeentebestuur krijgt in een aantal zienswijzen het verwijt niet goed (genoeg) met de inwoners te communiceren. Nog los van de vraag wat dan precies niet goed (genoeg) is, zijn wij van mening, dat met name Niedorp erg veel én zorgvuldig met haar inwoners heeft gecommuniceerd. In het `Maatschappelijk Logboek' - dat eveneens als bijlage in het Herindelingsadvies is opgenomen - doen wij daarvan verslag. Informatieve brochures, herindelingskranten en `specials' van de gemeentepagina alsook meerdere ontmoetings-, voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten in het afgelopen jaar dienden allemaal slechts één doel: inwoners zo goed mogelijk informeren en (meer) betrekken bij het democratische fusieproces. Natuurlijk zijn in dit verband kwaliteit en kwantiteit slechts relatieve begrippen, maar naar onze mening hebben wij serieus en in voldoende mate aandacht besteed aan de communicatie met onze inwoners. Bovendien hebben de lokale en regionale media in het verlengde van onze communicatieactiviteiten en -producten - maar ook op hun eigen initiatief - talloze publicaties verzorgd. Zowel redactionele artikelen als commentaren, reportages en interviews. Al deze perspublicaties zijn desgewenst (nog eens) na te lezen op www.fusieamstelmeer.nl of (nogmaals) te bekijken op de websites van RTV Noord-Holland en/of Schagen FM.

Zorgvuldige afweging

Op basis van een gedegen analyse van de binnengekomen zienswijzen, zoals verwerkt in de Nota van Zienswijzen & reacties kan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp niet anders dan concluderen, dat er géén nieuwe argumenten ter tafel zijn gekomen die het rechtvaardigen om niet verder te gaan met het herindelings- of fusietraject. Bovendien zijn er evenmin nieuwe argumenten genoemd die een heroverweging van de `partnerkeuze' noodzakelijk of op z'n minst wenselijk achten. Om die reden is het college van oordeel dat er geen beletselen zijn om de raad voor te stellen het voorstel tot het nemen van het Arhi 2 besluit te agenderen voor de raadsvergadering van 13 januari 2009. Het Presidium (alle fractievoorzitters uit de raad van de gemeente Niedorp) heeft dit voorstel van het college overgenomen.

Versterking bestuurskracht

Een van de belangrijke argumenten voor de voorgenomen bestuurlijke fusie is versterking van de bestuurskracht. Daarmee bedoelen we de wijze waarop de gemeente, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in staat is om zelfstandig dan wel in samenwerking met anderen de haar opgedragen taken te vervullen. De nieuwe gemeente krijgt ruim 47.000 inwoners. Een gemeente van een dergelijke schaal zal in staat zijn om een sterke organisatie op te bouwen die op een kwalitatief hoog niveau en op professionele wijze haar taken zal kunnen vervullen. Hiermee verbeteren we de dienstverlening aan de burger en de ondersteuning aan het bestuur.

Kernenbeleid en leefbaarheid

Een belangrijke opgave voor de nieuw te vormen gemeente is het ontwikkelen van een kernenbeleid als basis voor een goede leefbaarheid en vitale economische basis. De betrokken gemeenten hebben op dit moment al te maken met de aanwezigheid van verschillende kernen en hebben ervaring in de aanpak van de problematiek. In de nieuw te vormen gemeente met 22 kernen zullen naast het kernenbeleid ook communicatie en interactie hoog op de bestuurlijke en ambtelijke agenda staan. Niedorp is momenteel bezig met het stimuleren van de oprichting van dorpsraden en hetoperationeel maken hiervan. De dorpsraden zijn de `ogen en oren' van de gemeenschappen in de verschillende kernen en zijn de gesprekspartners voor de gemeente. Mensen kiezen heel vaak bewust voor een kleine kern, waarbij ook argumenten als (verkeers)veiligheid, mooi en landelijk wonen een rol spelen. De ontwikkelingen in de wijk of de kern hebben de belangstelling van deze categorie inwoners, waarbij de grote lijn van de gemeente-als-geheel wat vaker op de achtergrond meespeelt.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl