Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 23 september 2009 Kansen en bedreigingen voor Noord-Holland

De provincie Noord-Holland is verheugd dat het kabinet in de Miljoenennota bevestigt dat het de zelfstandigheid van provincies met kracht wil bevorderen.

De afspraken tussen Rijk en provincies voor een optimale vervulling van de provinciale rol als middenbestuur worden nogmaals benadrukt. De provincie Noord-Holland betreurt het daarom des te meer dat het kabinet de provincies met 300 miljoen euro per jaar wil korten. De provincie Noord-Holland maakt zich zorgen over de uitkomsten van de Miljoenennota, want naast deze structurele korting krijgt Noord-Holland te maken met een partner die stevig gaat bezuinigen.

Ook de provincie Noord-Holland neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om maatregelen in deze tijd van economische crisis en heeft begrip voor het feit dat er bezuinigd moet worden.† Nu haalt het Rijk echter nog meer geld bij de provincies weg, waardoor investeringen in Noord-Holland onder druk komen te staan.

Om de concurrentiepositie van deze regio in de toekomst te kunnen handhaven zijn nieuwe investeringen nodig, waarvoor nog geen dekking is aangegeven in de rijksbegroting. Hierdoor komt een aantal projecten in Noord-Holland mogelijk in de gevarenzone.

En verder:

Bereikbaarheid in het geding

De provincie Noord-Holland signaleert dat de bereikbaarheid van de regio in het geding komt. Naast grote projecten zoals de tweede grote zeesluis, maakt de provincie zich zorgen om het busvervoer. De rijksbijdrage om bussen te laten rijden in opdracht van de provincie Noord-Holland wordt gekort vanaf 2011. Bovendien zal bij de invoering van de kilometerprijs voor autogebruik de opcenten voor de motorrijtuigenbelasting worden afgeschaft. Het is en blijft noodzakelijk dat provincies hiervoor worden gecompenseerd.

Wachtlijsten jeugdzorg niet op te lossen

De provincie is positief over de verschuiving van dit kabinet van een discussie over de koude cijfers rond wachtlijsten naar de inhoudelijke vraag of alle kinderen die nu met jeugdzorg te maken krijgen daar ook horen. De provincie deelt de mening dat er meer aandacht voor preventief jeugdbeleid moet komen en extra budget alléén geen oplossing vormt. Een goede discussie hierover juicht de provincie Noord-Holland van harte toe, maar een drastische structuurwijziging vinden we een onnodige operatie. Een feit blijft wel dat er in 2010 door dit kabinet substantieel minder geld voor jeugdzorg is vrijgemaakt. De consequentie hiervan is dat de provincie Noord-Holland niet kan instaan voor voldoende capaciteit in de jeugdzorg en wachtlijsten onvermijdelijk zijn. Dit is vooral slecht nieuws voor jeugdigen en hun ouders die tijdelijk jeugdzorg nodig hebben. Hun problemen zijn tenslotte geen boekhoudkundig verschijnsel.

Meer aandacht voor duurzame energie, klimaat en windenergie

Duurzaam energie- en klimaatbeleid is vanuit het kabinet één van de zeven ambities voor Nederland na de crisis. De provincie Noord-Holland is tevreden met de aandacht voor, en investering in, dit beleid. Noord-Holland wil eraan bijdragen dat Nederland één van de schoonste en zuinigste energielanden van Europa wordt. Vooral de extra impuls voor wind op zee is een goede stap. De provincie Noord-Holland biedt alle ingrediënten voor een succesvolle offshore windindustrie en kan zich dan ook vinden in de verhoogde doelstelling voor windenergie op zee. De provincie geeft prioriteit aan stimuleren van windenergie, naast meer energie uit biomassa en duurzaam bouwen.

Opvallend is dat het rijk aankondigt dat zij om de doelstellingen op het gebied van windenergie te behalen provincies inpassingsplannen wil laten maken. De doelstelling van het rijk op zich onderschrijven wij. De provincie Noord-Holland kiest er echter voor om voor dergelijke opgaven eerst voldoende draagvlak te creëren bij de burger. Een inpassingsplan als middel is een mogelijkheid. Het is echter wel vreemd, dat het rijk haar doelstelling met betrekking tot windenergie door de provincies laat realiseren.††

Integraal Schiphol

Vanwege de belangen bij de leefomgeving rond Schiphol, is de provincie Noord-Holland blij met de aandacht die er naar Schiphol uitgaat om tot een integrale visie te komen. Het rijk kondigt een visie aan over luchthaven Schiphol als mainport. Het Rijk neemt de regie op zich om een integrale ruimtelijk-economische visie te geven op gebiedsontwikkeling op en rond de luchthaven Schiphol en deze te koppelen aan een samenhangend luchtruimontwerp voor Schiphol.

Restauratie monumenten Noord-Holland mogelijk

De provincie kan de komende jaren met cofinanciering restauratieachterstanden bij rijksmonumenten versneld in gaan lopen. Recentelijk heeft het kabinet besloten de vrijstelling overdrachtsbelasting monumentenpanden te beëindigen. Ter compensatie is 23 miljoen voor de sector monumentenzorg toegevoegd aan de begroting van OCW. Van dit bedrag ontvangt de provincie Noord-Holland binnenkort 4,4 miljoen.

Bezuinigingen op digitalisering cultureel erfgoed en innovatieregeling cultuur Het Rijk bezuinigt in 2010 3 miljoen op het budget voor digitale cultuur voor innovatie en versterking van de kennisinfrastructuur. Hoewel de bezuiniging geen directe consequenties heeft voor de provincie, betreuren wij wel dat er minder geld beschikbaar komt om de achterstanden in digitalisering van het cultureel erfgoed weg te werken.

Het budget voor de innovatieregeling wordt per 2010 met 2 miljoen verlaagd. De bezuiniging beperkt de (aanvullende) financiële mogelijkheden voor de door ons structureel gesubsidieerde jeugdtheatergroepen (Toneelmakerij, Danstheater Aya en Speeltheater Holland) en steunfunctie-instellingen.

Investeringen in landelijk gebied (ILG) liever decentraal

Ondanks de beperkte bezuinigingen op het gebied van investeringen in landelijk gebied, blijft de provincie Noord-Holland ten behoeve van de continuïteit pleiten voor decentralisatie van deze taken.

Herstructurering bedrijventerreinen niet geheel haalbaar

Het Rijk heeft een behoorlijke opgave voor herstructurering van bedrijventerreinen neergelegd, 6.500 ha in totaal voor de periode 2010-2013. Hier stelt het Rijk echter geen realistisch budget tegenover. De provincie Noord-Holland heeft in een eerder stadium al aangegeven dat de doelstelling van 6.500 ha daarom niet haalbaar is. Desondanks blijft herstructurering van bedrijventerreinen een hoge prioriteit behouden bij de provincie Noord-Holland.

Greenport Aalsmeer vergeten

De provincie Noord-Holland betreurt het dat er ten aanzien van de ruimtelijke glastuinbouwprojecten met name aandacht is voor de zuidvleugel van de Randstad. De potentie van Greenport Aalsmeer wordt zodoende niet ten volle benut. Daarmee laat het Rijk kansen liggen om de Greenport Aalsmeer te versterken en haar economische rol te vergroten.

Ganzenproblematiek professioneel opgepakt

Dat het uitgavenbudget voor het oplossen van de ganzenproblematiek wordt verhoogd, is een goed teken. Ook in Noord-Holland is er veel last van ganzen, de populatie is te groot geworden. Met name rondom Schiphol en landbouwgebieden ontstaat schade. Met het extra geld kan de ganzenproblematiek op een professionele manier aangepakt worden.

Te weinig aandacht voor biologische landbouw

De provincie betreurt het dat er geen nieuwe impulsen worden gegeven aan biologische landbouw. De provincie zelf blijft zich inzetten voor meer biologische landbouw en meer bewustzijn over (biologische) streekproducten bij consumenten. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl