Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 03 juni 2009 Reactie Gedeputeerde Staten op onderzoeksrapport

Het college van Gedeputeerde Staten heeft er kennis van genomen dat de onderzoekscommissie van Provinciale Staten haar rapportage Triple-R: regels, rendement, risico heeft aangeboden en dankt de onderzoekscommissie voor haar werkzaamheden.

Het college kijkt uit naar het debat dat op 15 juni met PS gevoerd zal worden. Tijdens dit debat zal het college uitgebreid ingaan op de bevindingen en aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Het college vindt het echter van belang om vooruitlopend op het debat reeds enkele opmerkingen te maken over het onderzoeksrapport.

Antwoord op onderzoeksvragen

Het college constateert dat het antwoord op drie van de vier onderzoeksvragen positief is. Zo blijkt uit het rapport dat de provincie Noord-Holland zich heeft gehouden aan de Wet fido. Ook concludeert de onderzoekscommissie dat er geen signalen van toezichthoudende organen zijn geweest die zijn genegeerd en dat de provincie haar toezichthoudende taak op de gemeenten en waterschappen op adequate wijze heeft uitgevoerd. Er zijn echter ook punten van kritiek. Zo concludeert de onderzoekscommissie dat het college zich niet in alle gevallen aan de Verordening financieel beheer heeft gehouden. Daarnaast blijkt uit het rapport dat een aantal procedurevoorschriften kan worden aangescherpt en dat procedures zorgvuldig moeten worden doorlopen.

Het college constateert overigens dat de onderzoekscommissie in haar rapport nergens stelt dat het verlies van de deposito's die bij Landsbanki waren ondergebracht voorkomen had kunnen worden, als de procedurevoorschriften actueler of strenger waren geweest.

De onderzoekscommissie concludeert dat de treasury-organisatie niet 'in control' was. De accountant verklaarde op 18 mei jl. in de Rekeningencommissie echter onder verwijzing naar de Jaarrekening 2008 (waarvan treasury een onderdeel is) dat de processen "voldoende in control" zijn. Dat neemt niet weg dat met de kennis van nu verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Het college deelt de conclusie niet dat de motieven voor de lening van € 50 miljoen onduidelijk blijven. De motieven worden in het rapport juist helder beschreven: het gaat om het afdekken van het renterisico en het tegengaan van een financieringstekort op lange termijn.

Aanbevelingen

Het college neemt de aanbevelingen van de onderzoekscommissie ter harte en neemt ze in grote lijnen over. In de afgelopen maanden is al een aantal van de aanbevelingen in gang gezet. Zo is reeds in september 2008 een plaatsvervanger benoemd voor de treasurymanager. Daarnaast is het uitzettingenbeleid van het kasgeld aangepast en is extern advies gevraagd over de toekomstige invulling van het uitzettingenbeleid en het opstellen van liquiditeitsprognoses. Het college heeft daarnaast opdracht gegeven aan de algemeen directeur om op korte termijn een voorstel te doen hoe de aanbevelingen van de onderzoekscommissie het beste uitgevoerd kunnen worden.

Het college zal zo spoedig mogelijk een voorstel terzake aan provinciale staten doen.

Ten slotte

Het college betreurt het zeer dat een deel van de bij Landsbanki ondergebrachte gelden in gevaar is gekomen. Het college vindt het van het grootste belang om uiterst zorgvuldig met gemeenschapsgeld om te gaan en blijft zich inspannen om het geld terug te krijgen.

Het college zou graag aandacht geven aan de bredere context, waarin de onderzochte gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dit kan met behulp van twee voorbeelden worden geïllustreerd:

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl