Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 03 juni 2009 Provinciale Onderzoekscommissie maakt rapport openbaar

Op 2 juni 2009, heeft de voorzitter van de Noord-Hollandse Provinciale Onderzoekscommissie, mevrouw Joke Geldhof, het rapport Triple-R overhandigd aan de voorzitter van Provinciale Staten, de heer Borghouts. Het onderzoeksrapport staat maandag 15 juni a.s. op de agenda van een extra PS-vergadering.

De onderzoekscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties in Provinciale Staten (PS) en heeft gezocht naar het hoe en waarom van een aantal uitzettingen van geld. De aanleiding was dat de Provincie Noord-Holland waarschijnlijk een aantal uitzettingen van in totaal € 98 miljoen niet teruggestort zou krijgen van de desbetreffende banken.

Het rapport leidt samengevat tot de volgende bevindingen:

Hoewel Gedeputeerde Staten (GS) de regels van de Wet fido niet hebben overtreden, is dat wel gebeurd bij de Verordening financieel beheer die door PS is vastgesteld en bij de eigen regelgeving van GS. Bovendien heeft in de onderzochte periode geen actief risicomanagement plaatsgevonden. Daarnaast is een aantal belangrijke lacunes in de organisatie gebleken en is er een inschattingsfout gemaakt ten aanzien van signalen over ontwikkelingen op de geldmarkt. De provincie was in de onderzochte periode, waar het de Treasury betreft, niet in control en de motieven voor de lening van € 50 miljoen blijven onduidelijk.

PS gaven de commissie vier vragen mee. Het lijstje met de vier vragen was niet limitatief. Ook andere vragen zijn meegenomen in het onderzoek. De commissie heeft de vragen beantwoord en bevindingen en aanbevelingen geformuleerd.

De vier vragen en antwoorden zijn:

Vraag 1: Heeft het college van GS zich vanaf april 2007 gehouden aan de regels zoals vastgelegd in de wet Fido, de voorschriften uit de verordening financieel beheer en het financieringsstatuut?

Antwoord:

Vraag 2: Zijn er signalen geweest van toezichthoudende organen? Heeft het college van GS adequaat gereageerd op deze signalen waaruit bleek dat er financieel risico kon worden gelopen met de uitgezette tijdelijk beschikbare middelen?

Antwoord:

Vraag 3: Wat is de rol van de interne- en externe adviseurs (toezichthouder) geweest bij de besluitvorming om tijdelijk beschikbare middelen bij banken uit te zetten?

Antwoord:

Vraag 4: Op welke wijze heeft het college van GS in dit verband zijn taak als toezichthouder voor de gemeenten en de waterschappen uitgevoerd?

Antwoord:

Gerelateerde bevindingen: 1. De provincie was in de onderzochte periode waar het de Treasury betreft niet in control.

Ten aanzien van de administratieve organisatie (AO)

Ten aanzien van interne controle

Ten aanzien van regelgeving

Ten aanzien van aansturing

Overige

2. De motieven voor de lening van € 50 miljoen blijven onduidelijk. De lening is in september 2007 aangegaan omdat volgens de Gedeputeerde Financiën duidelijk was dat het geld nodig was ter financiering van uitgaven van het investeringprogramma EXIN-H en omdat PS in oktober 2005 tot de lening besloten hadden. Dat besluit heeft de Onderzoekscommissie niet kunnen vinden. Het geld bleek niet nodig en is kort uitgezet. GS schrijven in voordracht 85 in oktober 2008 dat de lening niet nodig was omdat er bij de besluitvorming in 2005 van werd uitgegaan dat de provincie dit financieringsknelpunt kon oplossen binnen het totaal van de beschikbare provinciale kasgelden. Met het afsluiten van de lening werd wel het renterisico afgedekt, waardoor er geen dekkingstekort ontstond.

Aanbevelingen aan Provinciale Staten:

Naar aanleiding van de antwoorden op de vier onderzoeksvragen:

Naar aanleiding van de gerelateerde bevindingen:

Het volledige rapport met alle eindnoten, inclusief de bijlagen en de verslagen van de openbare hoorzittingen zijn beschikbaar op de website.

In de PS-vergadering op 15 juni 2009 wordt het onderzoeksrapport behandeld. Deze openbare vergadering begint om 10.00 uur en vindt plaats in het Provinciehuis, Dreef 3 te Haarlem. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl